REKLAMA

2016-06-13 08:34:00 CEST Dodaj komentarz

ATmatix - stany formacji

Formacje cenowe, od momentu znalezienia (zidentyfikowania) ich przez ATmatix do chwili, gdy cena docelowa zostanie osiągnięta (lub nie) w określonym czasie, mogą posiadać kilka stanów.
Wszystkie zostały opisane poniżej.

NOWE/NIEPOTWIERDZONE

W momencie wykrycia nowej formacji przez ATmatix wyznaczane są wszystkie lokalne dołki i szczyty w ramach formacji. Na wykresie punkty te są zaznaczone drobnymi zielonymi lub czerwonymi łukami, a dodatkowo dla niektórych typów formacji te punkty są połączone niebieską przerywaną linią, by łatwiej było zaobserwować pewne ruchy cen.

Każda formacja posiada swój punkt startowy (tj. pierwszy, najwcześniejszy lokalny szczyt lub dołek, który udało się zidentyfikować w ramach tej formacji) oraz punkt końcowy (ostatni szczyt lub dołek w obrębie formacji). Punkt końcowy wyznacza również datę wykrycia formacji, przedstawianą w widoku listy formacji AT.
W chwili wykrycia formacji są również wyliczane dwa poziomy wybicia (linie trendu w ramach formacji, które ograniczają obszar formacji od dołu i od góry):
 •  poziom wybicia w dół (zaznaczony czerwoną linią)
 •  poziom wybicia w górę (zaznaczony linią zieloną)
W przypadku niektórych formacji liniowych, w których poziomy wybicia są nachylone pod pewnym kątem (np. trójkąt, klin, kanał itp.), fragmenty poziomów wybicia mogą być zaznaczone na wykresie liniami ciągłymi, tak by łatwiej było zauważyć kształt formacji, a pozostałe fragmenty liniami przerywanymi.
Linia ciągła jest rysowana w obrębie wykrytej formacji (pomiędzy punktem startowym a końcowym), a linia przerywana to po prostu przedłużenie tamtej linii poza obręb formacji.
Warto zwrócić uwagę, że dla niektórych formacji liniowych obie linie wybić, nachylone pod pewnym kątem zbliżają się ku sobie i w pewnym punkcie się zbiegają.
Tak się dzieje np. w przypadku trójkątów lub chorągiewek. Wtedy ten punkt przecięcia obu linii jest jednocześnie ostatnim punktem, w którym może dojść do wybicia z formacji.
O wybiciach więcej poniżej.

Wraz ze zidentyfikowaniem formacji obliczane są pewne wartości charakteryzujące tę formację, takie jak:
 • szerokość formacji (liczba sesji od punktu startowego do końcowego),
 • wysokość formacji (różnica pomiędzy najwyższym a najniższym punktem formacji, wyrażona w procentach),
 • potencjał formacji (hipotetyczny zasięg formacji, gdyby doszło do wybicia w górę w dniu wykrycia formacji - wartość wyrażona w procentach w stosunku do hipotetycznego poziomu wybicia w górę). Potencjał  jest jeszcze raz przeliczany, gdy dojdzie do wybicia z formacji w górę lub w dół - więcej informacji poniżej,
 • trend wolumenu - wyznaczona za pomocą metody regresji liniowej aproksymacja wartości wolumenu od punktu początkowego do punktu końcowego formacji (do daty wykrycia).
  Nachylenie wyznaczonej tą metodą prostej wyznacza trend zniżkujący lub zwyżkujący. Oczywiście jest to pewne uśrednienie, które ma jedynie na celu określenie, czy przeciętnie wartości wolumenu rosły czy malały podczas  tworzenia się formacji,
 • statystyki wybić dla formacji - na podstawie typu formacji i danych historycznych. Proszę zwrócić uwagę, że statystyki te mogą nie sumować się do 100%.
Statystyki te są wyznaczane w następujący sposób:
 • jeśli cena wybiła się z formacji w górę, zdarzenie liczy się jako wybicie w górę (niezależnie od tego czy wystąpił np. ruch powrotny poniżej poziomu wybicia)
 • jeśli cena wybiła się z formacji w dół, liczy się to jako wybicie w dół (niezależnie od tego czy wystąpił np. ruch powrotny powyżej poziomu wybicia)
 • jeśli cena wybiła się w dół i zawróciła, nie osiągając uprzednio pułapu docelowego po wybiciu, a następnie wybiła się górą (lub na odwrót),  to do statystyk wybić przyjmowany jest ten kierunek, dla którego ruch był silniejszy (w sensie większej wartości bezwzględnej wzrostu lub spadku po wybiciu)
 • mogło w ogóle nie dojść do wybicia w określonym czasie - najczęściej dzieje się tak np. w przypadku trójkątów, których zakres jest ograniczony dwiema zbliżającymi się ku sobie liniami.
Nowa, niepotwierdzona formacja - przykład.


W jakim czasie musi dojść do wybicia?


W jakim czasie musi dojść do wybicia, aby ATmatix je zarejestrował i o nim poinformował? Zależy to od szerokości formacji.
O trójkątach lub chorągiewkach już wspominałem - jeśli do wybicia (tj. przekroczenia górnego lub dolnego poziomu wybicia) nie dojdzie w obrębie formacji, to wybicie nie jest rejestrowane przez ATmatix (i będzie się liczyło do statystyk jako brak wybicia, stąd nie zawsze statystyki w sumie dają 100%). Oczywiście cena za jakiś czas może wybrać określony kierunek, ale nie można było tego potwierdzić wybiciem.

Inaczej sprawa się ma w przypadku formacji, których poziomy wybicia są stałymi wartościami (np. podwójne dno) lub liniami, które nie krzyżują się w pewnym punkcie w przyszłości (np. kanały, formacje rozszerzające się).
Wtedy czas na wybicie od momentu wykrycia formacji wynosi maksymalnie: szerokość formacji (liczba sesji), ale nie mniej niż 60 sesji.
Przykładowo, dla formacji podwójnego dna o szerokości 30 sesji na wybicie czekamy 60 sesji, a dla formacji podwójnego dna o szerokości 80 sesji na wybicie czekamy 80 sesji.


BLISKO WYBICIA

Jeśli cena zbliża się od dołu do poziomu wybicia w górę lub zbliża się od góry do poziomu wybicia w dół, to ATmatix sygnalizuje ten fakt zdarzeniem " blisko wybicia" (odpowiednio w górę lub w dół).
Zdarzenia te są wykrywane z pewną tolerancją. Dla stałych (horyzontalnych) poziomów wybić tolerancja ta wynosi obecnie 2,5% dla akcji oraz 1% dla indeksów/kontraktów.

Muszą być spełnione warunki:
 • dla "blisko wybicia w górę" - nie było spadku w danym dniu, tj. cena zamknięcia nie zmieniła się lub wzrosła (biała świeczka na wykresie), osiągając obszar blisko poziomu wybicia w górę z tolerancją jak powyżej
 • dla "blisko wybicia w dół" - nie było wzrostu w danym dniu, tj. cena zamknięcia nie zmieniła się lub spadła (czarna świeczka), osiągając obszar blisko poziomu wybicia w dół z tolerancją jak powyżej
Dla przykładu - na wykresie spółki cena zamknięcia w danym dniu musi zbliżyć się do wartości co najmniej 2,5% poniżej poziomu wybicia w górę (i nie może być to ruch spadkowy).

Trochę inaczej jest dla formacji ograniczonych niehoryzontalnymi liniami. Linie te mogą się do siebie zbliżać (trójkąty), oddalać od siebie w czasie (formacje rozszerzające się) lub biec równolegle (kanały). Wtedy obszar pomiędzy górną a dolną linią trendu - w danym dniu - jest dzielony na 4 równe części. Jeśli cena zamknięcia w tym dniu znajdzie się w górnej lub dolnej ćwiartce, przy zachowaniu powyższych warunków (tzn. był to ruch odpowiednio wzrostowy, spadkowy lub cena nie zmieniła się), to są to zdarzenia "blisko wybicia w górę" lub "blisko wybicia w dół".

Warto zwrócić jeszcze uwagę, że jeśli cena dużym, jednodniowym ruchem przekroczy od razu poziom wybicia, to zdarzenie "blisko wybicia" może w ogóle nie zostać zarejestrowane.
Zdarzenie to może być również sygnalizowane kilka razy wtedy, gdy cena zamknięcia kilkukrotnie w ciągu kolejnych sesji osiąga wyżej wspomniany obszar blisko poziomu wybicia.

Na wykresach zdarzenia te oznaczane są żółtymi strzałkami, obok których widnieje cena zamknięcia w danym dniu oraz data (miesiąc i dzień).

Formacja blisko wybicia w górę - przykład.


WYBICIA

Wybicie jest to przekroczenie górnego lub dolnego poziomu wybicia z formacji (przekroczenie linii trendu ograniczających formację) przez cenę zamknięcia w danym dniu.
Przekroczenie stałych poziomów wybić jest rejestrowane w przypadku, gdy cena zamknięcia przekroczy ten poziom choćby o ułamek, natomiast w przypadku liniowych poziomów wybić (nachylonych pod pewnym kątem) wybicia wykrywane są z pewną tolerancją. Jest to ważne dlatego, że samo wykrywanie linii trendu działa z pewną tolerancją (tj. linie nie muszą przechodzić dokładnie przez trzy punkty na wykresie i w zasadzie daną linię można oprzeć o różne punkty - o czym chyba wie każdy analityk techniczny, któremu dano zadanie narysowania linii trendu).

Z tego względu przekroczenie takiego nachylonego poziomu, np. o 1 grosz mogłoby sygnalizować fałszywe wybicia - dlatego też wprowadziliśmy pewną tolerancję, a dodatkowo należy zwracać uwagę na wolumen obrotu w dniu wybicia.
Obecnie tolerancja wybić dla linii nachylonych pod pewnym kątem wynosi 0,55% dla akcji i 0,32% dla indeksów/kontraktów. Wartości te zostały dobrane empirycznie jako pewien kompromis pomiędzy liczbą otrzymywanych sygnałów wybicia a ich ważnością (poprawnością).
Z reguły ruchy cenowe na indeksach/kontraktach są względnie mniejsze niż dla akcji i dlatego zdecydowaliśmy na podzielenie listy walorów na dwie grupy i dla tych grup pewne parametry skanera formacji są różne (statystyki również są liczone odrębnie dla akcji i odrębnie dla indeksów/kontraktów).

Inne wartości określane po wybiciu to:
 •  cena wybicia, tzn. poziom, którego przekroczenie skutkowało zarejestrowaniem wybicia. To w stosunku do tego poziomu liczone są zasięgi docelowe (z nielicznymi wyjątkami w postaci flag i chorągiewek)
 •  potencjał - wartość ta jest aktualizowana zgodnie z kierunkiem wybicia i ceną wybicia. Potencjał wynika bezpośrednio z książkowego pułapu docelowego (o czym poniżej). Wartości mniejsze od zera oznaczają oczywiście, że prognozowany jest spadek o danej wartości procentowej po wybiciu w dół, w stosunku do ceny wybicia
 •  wolumen w dniu wybicia, tzn. porównanie wolumenu obrotu ze średnim wolumenem z 30 sesji poprzedzających wybicie. Wartość ta jest wyrażona w procentach; wartość mniejsza od 0 wskazuje na to, iż wolumen był mniejszy (o tyle procent) od średniej,  a wartość powyżej 0 oznacza, że wolumen ten był większy niż średnia.

Wybicie z formacji jest potwierdzeniem lub zanegowaniem jej ważności. W przypadku formacji dna potwierdzeniem jest wybicie w górę. Jeśli dojdzie do wybicia w dół z formacji dna, to przestaje ono właściwie być dnem, skoro cena spadła jeszcze niżej - dochodzi do zanegowania znaczenia takiej formacji. Podobnie jest z formacjami szczytu i wybiciami w górę. Nie znaczy to jednak, że nie możemy w takiej sytuacji spróbować wyznaczyć hipotetycznego zasięgu ruchu ceny po takim wybiciu, o czym jeszcze napiszę.
W przypadku wybić z formacji, uznawanych powszechnie za formacje "kontynuacji" trendu, trudno mówić o ich potwierdzeniu czy zanegowaniu, zatem wybicie z takiej formacji zwykle (choć nie zawsze) wyznacza po prostu kierunek dalszego ruchu ceny.


Wybicie w górę - przykład.

Po wybiciu są obliczane chyba najważniejsze dane w całej aplikacji, tzn. zasięgi docelowe, których można spodziewać się po wybiciu, wraz z określeniem statystycznej skuteczności takich wybić na podstawie danych historycznych. Proszę pamiętać, że dane historyczne nie gwarantują w żaden sposób powtórzenia wyników w przyszłości, ale stanowią dobry (i chyba jedyny sensowny) punkt odniesienia przy ocenie ryzyka i szans powodzenia naszej transakcji.
Z reguły poziom docelowy (który możemy traktować np. jako nasz take profit po wybiciu w górę czy też miejsce na zrealizowanie transakcji kupna po wybiciu w dół) jest to bezwzględna wysokość formacji, dodana do ceny wybicia - są również pewne wyjątki od tej reguły, o czym napiszę przy okazji opisywania poszczególnych typów formacji.
Są to tzw. teoretyczne ("książkowe") poziomy docelowe i ich opis możemy znaleźć w licznych materiałach źródłowych (w literaturze, internecie). Zwracam uwagę, że nie zawsze takie teoretyczne poziomy są określone, tzn. literatura źródłowa dotycząca AT zwykle milczy na temat obliczania zasięgu wybicia w dół z formacji dna czy wybicia w górę z formacji szczytu.
Jednak cechą unikalną aplikacji ATmatix i wyróżniającą ją na tle innych narzędzi dla inwestorów, jest wyznaczanie dodatkowo jeszcze jednego pułapu, bazującego tylko i wyłącznie na historycznych statystykach formacji. Statystyki te pozwalają na określenie po pierwsze, jaką skuteczność mają teoretyczne, książkowe poziomy (tzn. z jaką częstością zostały one osiągnięte w przeszłości) i po drugie, pozwala na określenie poziomu docelowego z pewną zadaną wartością skuteczności (oczywiście bazując na danych historycznych).

Ponieważ jest to temat złożony i chyba najważniejszy w całej naszej aplikacji, to dokładniej opiszę go w jednym z kolejnych postów na blogu.
Póki co krótko reasumując - ATmatix wyznacza zakres od - do:
 • poziom teoretyczny (i podaje skuteczność osiągnięcia tego poziomu na podstawie danych historycznych) - nie zawsze ten poziom jest wyznaczany, np. brakuje go w przypadku wybicia w dół z formacji dna, o czym wspomniałem powyżej
 • poziom statystyczny (poziom osiągany z zadaną skutecznością na podstawie danych historycznych) - ten poziom zawsze jest wyznaczany, chyba że nie dysponujemy statystykami dla danego typu formacji.
Niższy poziom z tych dwóch jest podawany zawsze jako pierwszy. Jeśli którykolwiek z poziomów wybicia po obliczeniach będzie miał wartość zero lub mniej - a może się tak zdarzyć dla akcji o niskiej wartości nominalnej i dla wybić w dół - to oczywiście taki poziom nie jest prezentowany.

ATmatix podaje również prognozowane procentowe zmiany ceny w stosunku do ceny wybicia (czyli potencjał zmiany ceny obliczony przy znanej wartości wybicia). Pamiętajmy, że są to wartości wyznaczone przy założeniu idealnej realizacji transakcji i nie ma gwarancji osiągnięcia takich wyników. Nie zawsze uda nam się kupić akcje dokładnie po cenie wybicia (zwłaszcza, że dla nas liczy się cena zamknięcia po zakończeniu sesji giełdowej) i sprzedać dokładnie po założonej cenie docelowej, a osiągnięty wynik będzie jeszcze pomniejszony o koszty transakcyjne.

Tak czy inaczej będziemy wiedzieć czego się spodziewać i czy transakcja, ewentualnie zawarta na podstawie konkretnej formacji, będzie mniej lub bardziej opłacalna, ryzykowna (czy też skuteczna) niż transakcje dla innych formacji - dzięki obliczonym pułapom i statystykom.

Jeszcze jedno - może zajść sytuacja, w której dochodzi do wybicia w jednym kierunku, cena nie osiąga docelowego pułapu, a następnie zawraca i przebija linię trendu w kierunku przeciwnym.
Dochodzi wtedy do tzw. spalenia formacji. ATmatix wykrywa tylko dwa zdarzenia wybić - po wybiciu w jednym kierunku może dojść do wybicia w przeciwnym kierunku i wtedy poziomy docelowe są odpowiednio korygowane.
Jeśli dojdzie do trzeciej zmiany kierunku (trzeciego wybicia w kierunku przeciwnym do drugiego wybicia i zgodnym z kierunkiem pierwszego), to taka sytuacja nie jest już wykrywana. Takie przypadki są jednak stosunkowo rzadkie, choć oczywiście możliwe.

Na wykresach zdarzenia te oznaczane są zielonymi lub czerwonymi strzałkami, w zależności od kierunku wybicia. Obok strzałek widnieje cena zamknięcia w danym dniu oraz data (miesiąc i dzień).

POZIOM DOCELOWY OSIĄGNIĘTY (FORMACJE WYPEŁNIONE)

Kiedy cena po wybiciu z formacji znajdzie się co najmniej w prognozowanym zakresie, dochodzi do wypełnienia formacji i ATmatix sygnalizuje to odpowiednim zdarzeniem. Muszą być spełnione następujące warunki:
 • po wybiciu w górę, cena maksymalna musi osiągnąć wartość większą lub równą niższemu pułapowi z wyznaczonego zakresu docelowego
 • po wybiciu w dół, cena minimalna musi osiągnąć wartość mniejszą lub równą wyższemu pułapowi z zakresu docelowego
Osiągnięcie ceny docelowej po wybiciu w górę - przykład.

Czasami cena docelowa bywa osiągana tego samego dnia co wybicie (jeśli ruch cenowy był wystarczająco silny, a pułap docelowy niezbyt oddalony od poziomu wybicia) i oczywiście ATmatix
zasygnalizuje wtedy jednocześnie oba zdarzenia.

Czas na osiągnięcie ceny docelowej, podobnie jak czas na wybicie od momentu wykrycia formacji, jest ograniczony i obecnie wynosi 90 sesji, niezależnie od szerokości formacji.

Na wykresach zdarzenia osiągnięcia pułapu docelowego (wypełnienia formacji) są oznaczane niebieskimi strzałkami. Obok strzałek widnieje cena minimalna lub maksymalna w danym dniu (w zależności od kierunku wybicia).


UWAGI

ATmatix, niezależnie od tego czy cena docelowa została osiągnięta w określonym czasie czy nie i niezależnie od tego czy w ogóle doszło do wybicia, śledzi daną formację jeszcze przez pewien czas od momentu osiągnięcia celu lub zaprzestania wykrywania zdarzeń.
Jest to przydatne w sytuacji, w której chcemy sprawdzić na wykresie zachowanie ceny dla danej formacji, czy cena "odbiła się" od poziomu docelowego, czy też zwyżkuje (lub zniżkuje) nadal.
Zatem dopiero po pewnym czasie od wypełnienia lub niewypełnienia formacji dane tej formacji zostaną usunięte z aplikacji, ale oczywiście znajdą swoje odzwierciedlenie w statystykach.Etykiety: , , , , , , ,