REKLAMA

2016-05-26 11:46:00 CEST Dodaj komentarz

Obsługa listy formacji AT

W tym poście opiszę podstawy obsługi Listy Formacji AT aplikacji ATmatix.
Jest to w zasadzie najważniejsza część, będąca swoistym "koniem roboczym" całej aplikacji. Tabela ta umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie (filtrowanie) i sortowanie formacji, które zostały wykryte  automatycznie przez nasze algorytmy.

FILTROWANIE

W górnej części strony znajdują się przyciski filtrujące (zakładki) ograniczające widok danych do określonych grup - oznaczone literą A na poniższym obrazku:
 • wszystkie (bez filtrowania)
 • nowe/niepotwierdzone - ogranicza widok do formacji, dla których nie doszło jeszcze do wybicia; mogą jednak znajdować się w stanie "blisko wybicia", kiedy cena zbliża się do jednego z dwóch poziomów wybicia z formacji: w górę lub w dół
 • blisko wybicia w górę / w dół - ograniczają widok do formacji, dla których zaszło zdarzenie "blisko wybicia", ale nie doszło jeszcze do samego wybicia ceny
 • wybicia w górę / w dół - ograniczają widok do formacji, dla których doszło do wybicia w górę lub w dół, ale zasięg docelowy ruchu po wybiciu nie został jeszcze osiągnięty
 • poziom docelowy osiągnięty - ogranicza widok do formacji, które osiągnęły założony po wybiciu docelowy zakres cen (tj. zostały wypełnione).
Lista formacji cenowych

Dodatkowy przycisk to " obserwowane" i ogranicza on widok tylko do tych spółek, które są dodane przez użytkownika do własnej listy Obserwowanych. Przycisk ten ma dwa stany: włączony/wyłączony i jest widoczny tylko dla użytkowników zalogowanych.
Lista obserwowanych znajduje się poniżej (litera B na obrazku). Aby dodać spółki lub indeksy do listy, należy przejść do pola listy i wpisać co najmniej 2 znaki, aby wyświetliła się lista rozwijana walorów pasujących do wpisanego ciągu znaków.
Po wyborze spółki z listy rozwijanej zostanie ona dodana do listy Obserwowanych. Uwaga: jeśli dana spółka jest już na liście Obserwowanych i wybierzemy ją ponownie z listy rozwijanej, to zostanie ona usunięta z listy Obserwowanych.
Aby usunąć spółkę z Obserwowanych należy wybrać mały przycisk "x" znajdujący się obok symbolu spółki na liście. Można również w polu listy użyć klawisza backspace, by usunąć ostatni element z listy Obserwowanych.
Kliknięcie na symbol w liście Obserwowanych (ale oczywiście nie na przycisk usunięcia) ograniczy nam zawartość listy formacji tylko do tej wybranej spółki.

FILTR GRUP SYMBOLI

Poniżej listy obserwowanych znajdują się przyciski, zawężające listę formacji tylko do walorów należących do wybranej grupy (litera C na obrazku powyżej). Obecnie dostępne są następujące grupy:

 • Wszystko - czyli brak zawężenia - wyświetlane są wszystkie formacje,
 • WIG20, MWIG40, SWIG80 - tylko spółki wchodzące w skład wybranego indeksu,
 • Indeksy główne - tylko formacje, które wystąpiły na głównych indeksach WIG (oprócz indeksów branżowych), czyli WIG20, WIG20SHORT, WIG30, MWIG40, SWIG80, WIG itd. Kontrakty terminowe FW20 również wchodzą w skład tej grupy,
 • Indeksy branżowe - tylko indeksy sektorowe WIG, takie jak WIG-ENERG, WIG-PALIWA itp.
Aby wyłączyć filtrowanie grup, należy wybrać przycisk "Wszystko".

WIDOK TABELI

Pod listą obserwowanych znajduje się tabela formacji (litera H).
Tabela ta jest podzielona na strony, domyślnie zawierające max. 10 wierszy. Aby zmienić liczbę wierszy na stronie, należy skorzystać z listy wyboru oznaczonej na obrazku literą D.
W dolnej części listy znajdują się linki nawigacyjne, umożliwiające przełączanie stron (poprzednia, następna, a także linki z numerami stron) - na obrazku zaznaczone literą I.
Poniżej widzimy datę ostatniej aktualizacji danych. Dane są aktualizowane zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.

Lista formacji zawiera następujące kolumny:
 • symbol (ticker)
 • typ formacji
 • szerokość (liczba sesji od punktu początkowego formacji do jej punktu końcowego)
 • potencjał - jest to teoretyczny zasięg ruchu, wyznaczony na podstawie "książkowej" reguły pomiaru zasięgu dla danego typu formacji przy założeniu, że dojdzie do wybicia w górę z formacji. Szczegółowe informacje o obliczaniu zasięgów pojawią się w jednym z następnych postów na blogu. Trzeba tutaj wspomnieć, że wartość potencjału jest obecnie aktualizowana dwa razy: po wykryciu formacji oraz po wybiciu ceny z poziomów ograniczających formację (w górę lub w dół),
 • data wykrycia - jest to dzień, w którym formacja została wykryta przez ATmatix (jednocześnie to data punktu końcowego formacji)
 • blisko wybicia - jeśli formacja znajduje się lub znajdowała w stanie "blisko wybicia", to jest to ostatnia (najnowsza) data, w jakiej to zdarzenie zostało wykryte przez ATmatix. Strzałka w górę lub w dół określa, czy cena znajdowała się blisko górnego lub dolnego ograniczenia formacji
 • wybicie - data wybicia, jeśli doszło do wybicia z formacji. Jest to równoznaczne z potwierdzeniem lub zanegowaniem formacji i zależy od typu formacji, np. wybicie w górę z formacji dna jest jej potwierdzeniem. Strzałka określa kierunek wybicia
 • cel osiągnięty - dzień, w którym cena osiągnęła wyznaczone poziomy docelowe po wybiciu. Jest to równoznaczne z wypełnieniem formacji (lub osiągnięciem poziomu docelowego po zanegowaniu formacji - takie pułapy również obliczamy).

SORTOWANIE

Dane domyślnie posortowane są wg wartości dwóch kolumn: daty ostatniego zdarzenia (malejąco) oraz potencjału formacji (również malejąco).  W zależności od wyboru zakładki (nowe, blisko wybicia, wybicia itd.) sortowanie zmienia się na:
 • data wykrycia (malejąco), potencjał (malejąco) - dla zakładki "nowe/niepotwierdzone"
 • data "blisko wybicia" (malejąco), potencjał (malejąco) - dla zakładek "blisko wybicia"
 • data wybicia (malejąco), potencjał (malejąco) - dla zakładek "wybicie"
 • data osiągnięcia celu (malejąco), potencjał (malejąco) - dla zakładki "cena docelowa osiągnięta"
W każdej chwili możemy posortować dane po dowolnej kolumnie, klikając na nagłówek danej kolumny. Jeśli chcemy posortować dane z użyciem wielu kolumn, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie, klikając na nagłówki kolumn, ustawić żądany sposób sortowania.
Aby przywrócić domyślne sortowanie, należy użyć przycisku znajdującego się z prawej strony pola wyszukiwania, oznaczonego literą G na obrazku.

WYSZUKIWANIE

W górnej części tabeli znajduje się pole wyszukiwania formacji, oznaczone literą E. Wyszukiwarka ta pozwala na szybkie znalezienie informacji wg zadanych kryteriów. Należy wpisać co najmniej 2 znak, przy czym nie trzeba wpisywać całej nazwy, tickera czy symbolu, wystarczy jedynie fragment.
Można podać tam:
 • symbol, ticker lub nazwę spółki/indeksu. Po podaniu min. 2 pierwszych znaków otwiera się lista rozwijana z nazwami spółek, które pasują do wpisanego ciągu znaków.
  Nie trzeba wybierać nazwy spółki z listy, a filtrowanie działa natychmiastowo po wpisaniu chociaż części nazwy. Jeśli zdecydujemy się na wybranie nazwy spółki z listy, to wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone tylko do tej wybranej spółki,
 • typ (rodzaj) formacji - można podać część nazwy typu formacji (np. "klin", "zniż", "dno" itp.)
 • pozostałe dane widoczne w tabeli, takie jak szerokość, potencjał, data wykrycia, data "blisko wybicia", data wybicia i data wypełnienia formacji (cel osiągnięty), a także data ostatniego zdarzenia na formacji.
Aby użyć wielu kryteriów wyszukiwania, należy rozdzielić je znakiem spacji, np. "W20 dno" znajdzie wszystkie formacje dna dla walorów, których nazwa (lub inne atrybuty) zawiera ciąg znaków W20.
Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania tylko do określonego ciągu znaków, należy użyć znaku kropki, np.
 • ".WIG" (kropka przed nazwą) ograniczy wyniki do walorów, których nazwa zaczyna się literami WIG
 • "W20." (kropka po nazwie) ograniczy wyniki do nazw kończących się na W20
 • ".WIG." (kropki przed i po) ograniczy wyniki do nazwy podanej pomiędzy kropkami.
Aby wyczyścić filtr wyszukiwania, należy użyć przycisku oznaczonego literą F na obrazku (lub skasować zawartość pola "znajdź").

SZCZEGÓŁY FORMACJI

details
Szczegóły formacji

Z lewej strony każdego wiersza tabeli formacji znajduje się przycisk rozwijania szczegółów formacji (można również dwukrotnie kliknąć na wiersz, by rozwinąć szczegóły, a na urządzeniach mobilnych z niewielkim ekranem wystarczy pojedyncze dotknięcie wiersza). Szczegóły te zawierają:
 • nazwę/typ formacji (powtórzone informacje z tabeli)
 • statystyki wybić formacji w górę / w dół (widoczne tylko dla formacji, dla których nie doszło jeszcze do wybicia i dostępne tylko dla użytkowników PREMIUM) - odsetek formacji historycznych, dla których doszło do wybicia w górę lub w dół. Ponieważ może dojść do wybicia zarówno w jedną, jak i w drugą stronę (np. dochodzi do wybicia w górę, a następnie cena zawraca nie osiągając założonej ceny docelowej i dochodzi do wybicia w dół - są to tzw. formacje spalone), w takich przypadkach do statystyk liczy się ten ruch, który był silniejszy (większy) po wybiciu. Może się również zdarzyć, iż nie dojdzie w ogóle do wybicia (ATmatix śledzi daną formację po wybiciu jedynie przez pewien okres czasu - parametry algorytmów postaram się opisać w przyszłości). Dlatego statystyki te nie muszą się sumować do 100%.
 • Zasięg docelowy / statystyczna skuteczność formacji - obliczone zasięgi docelowe. Jeden z nich to zasięg wynikający z książkowej reguły pomiaru (przeważnie jest do dodanie wysokości formacji do poziomu wybicia), a drugi to zasięg wynikający ze statystyk historycznych. Ponieważ jest to temat rzeka i w zasadzie to najważniejsza część aplikacji ATmatix, poświęcimy jej osobny wpis na blogu.
  Podane są wartości bezwzględne (ceny), jak i wartości procentowe w stosunku do ceny wybicia.
  Statystyczna skuteczność to odsetek formacji historycznych, dla których został osiągnięty co najmniej ten poziom (tzn. dla wybić w górę podany poziom lub wyższy, dla wybić w dół podany poziom lub niższy). Ta informacja jest dostępna dla użytkowników PREMIUM.
 • Trend wolumenu - trend wolumenu pomiędzy pierwszym a ostatnim wykrytym punktem formacji (od pierwszego punktu formacji do daty jej wykrycia). Jest to wartość wyznaczona za pomocą metody regresji liniowej i określa nachylenie prostej będącej przybliżeniem wartości wolumenu we wspomnianym zakresie dat (w czasie kształtowania się formacji).  Z reguły literatura podaje, iż w większości przypadków trend podczas tworzenia się formacji maleje, ale postaram się poświęcić temu zagadnieniu osobny wpis,
 • Cena wybicia - cena, będąca bazą do obliczeń zasięgu ruchu po wybiciu z formacji (po przekroczeniu której zostało wykryte zdarzenie wybicia). Jest to punkt leżący na linii trendu ograniczającej formację (górnej dla wybić w górę i dolnej dla wybić w dół).
 • Wolumen wybicia - porównanie wolumenu w dniu wybicia z formacji ze średnim wolumenem z 30 sesji poprzedzających dzień wybicia. Jak podaje literatura, wolumen wybicia powinien być wyraźnie większy, co zwiększa szansę na mocniejszy ruch po wybiciu. Jak już wspomniałem, chciałbym temu zagadnieniu przyjrzeć się w przyszłości dokładniej. Informacje o wolumenie są dostępne w wersji PREMIUM,
 • Statystyki ruchów powrotnych po wybiciu - więcej na ten temat znajduje się w odrębnym wpisie.
W widoku szczegółów dostępny jest również przycisk, pozwalający na dodanie lub usunięcie wybranej spółki z listy Obserwowanych.

WIDOK WYKRESU

Kliknięcie na nazwę spółki w kolumnie Symbol/ticker lub na nazwę spółki w szczegółach formacji otwiera widok wykresu, na którym, oprócz wykresu wybranej formacji, znajdują się powtórzone informacje o statystykach, zasięgu i wolumenie.
Widok ten pozwala na wygodne przeglądanie kolejnych formacji przy pomocy strzałek znajdujących się z lewej i prawej strony wykresu. Linki te są niewidoczne i należy przemieścić wskaźnik myszy do krawędzi wykresu, by je uaktywnić.
Można również używać strzałek na klawiaturze, by nawigować pomiędzy formacjami.
Warto zauważyć, iż widok wykresu respektuje zawartość listy formacji, a więc po odfiltrowaniu i odpowiednim posortowaniu formacji na ekranie listy formacji i przejściu do widoku wykresu, nawigacja do następnego lub poprzedniego wykresu odpowiada zawartości i kolejności tamtej listy.
Widok wykresu można zamknąć klikając na przycisk w prawym górnym rogu wykresu, klikając poza obrębem okna wykresu lub naciskając klawisz ESC na klawiaturze.

chart
Widok wykresu

Jeszcze klika słów o zawartości samego wykresu.
Oś pozioma to oczywiście daty sesji giełdowych. Skala odpowiada interwałom dziennym. Zakres dat obejmuje jedynie fragment, w którym wystąpiła dana formacja wraz z pewnymi marginesami, pozwalającymi na obserwację zachowania ceny zarówno przed, jak i po wystąpieniu formacji.
Oś pionowa to wartości cen w skali liniowej. Wartości wolumenu są umieszczone w tle wykresu (kolor jasnoszary) i są wyskalowane tak, by maksymalna wartość wolumenu w pokazanym okresie czasu była umieszczona w górnym punkcie osi pionowej. Wartości bezwzględne wolumenu nie są opisane na osi.

Wizualizacja samej formacji cenowej zawiera:
 • niebieskie przerywane linie łączące wykryte punkty formacji (tylko dla niektórych typów formacji, takich jak np. podwójne dno, oRGR, trzy zwyżkujące dołki),
 • zielone i czerwone linie wyznaczające linie trendu w ramach formacji, których przekroczenie skutkuje wybiciem w górę lub w dół). Horyzontalne poziomy cenowe są przedstawiane przy pomocy linii przerywanych. Poziomy ograniczające formacje liniowe, takie jak trójkąty, odwrócone trójkąty, kliny, odwrócone kliny, kanały itp. są obrazowane przy pomocy linii ciągłych,
 • niebieskie poziome linie przerywane wyznaczające zakres docelowy po wybiciu (wypełnienie formacji).

Zdarzenia, które wystąpiły w ramach danej formacji, oznaczone są strzałkami:
 

 • żółty kolor oznacza zdarzenie "blisko wybicia" (po właściwym wybiciu informacje te są ukrywane na wykresie, by niepotrzebnie go nie zaciemniać)
 • zielony/czerwony kolor oznacza wybicie z formacji odpowiednio w górę lub w dół
 • niebieski kolor oznacza osiągnięcie docelowego pułapu cen (wypełnienie formacji), przy czym osiągnięcie celu po wybiciu w dół jest oznaczone strzałką w górę, a osiągnięcie celu po wybiciu w górę - strzałką skierowaną w dół

Kolory strzałek na wykresie odpowiadają kolorom strzałek w tabeli formacji. Pod strzałkami znajduje się zawsze informacja o osiągniętej cenie oraz data zdarzenia w formacie MM-DD. W przypadku zdarzenia "blisko wybicia" oraz właściwych wybić prezentowana jest cena zamknięcia w danym dniu, natomiast w przypadku osiągnięcia ceny docelowej prezentowana jest cena minimalna (L jak low) lub maksymalna (H jak high), w zależności od kierunku wcześniejszego wybicia.
Etykiety: , , , ,